Samtale- og kropsterapi

Hvor der er brug for længerevarende forløb, der handler om det private og om at finde, beskrive og forholde sig til blokeringer af forskellig art, tilbyder Alsted Consulting psykoterapeutiske forløb.

Om de to retninger

Gestalt- og kropsterapi v/Johnny Alsted

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF med gestalt- og kropsterapi som speciale fra DIPSU (1998). Desuden har jeg studeret C.G. Jungs analytiske psykologi. Mit speciale er eksistentielle kriser, som kan optræde i form af:

1. depression (forvirring, handlingslammelse, energiforladthed, tankemylder);
2. angst (socialangst, livsangst, præstationsangst);
3. tvangstanker- og handlinger;
4. samlivsproblemer (samt andre slags kontakt- og relationsproblemer);
5. livsspørgsmål (vedr. arbejde, karriere, store valg i livet, etc.).

Min erfaring er, at de fleste symptomer er tilbagemeldinger på utilpasset adfærd; "noget" bremser den naturlige og energiskabende adfærd. Terapiens mål er i første omgang at finde dette "noget". Derefter skal individets adfærd bygges op på ny eller udbygges og bringes i overensstemmelse med vedkommendes autentiske behov, ønsker, evner. Paradokset i personlig udvikling og terapi er, at man ikke kan gøre det alene – samtidig er der ingen, der kan gøre det for én.

Hvad du kan forvente af gestaltterapi

At møde dig selv i kontakt med et andet menneske.
At møde et menneske, som vil være med dig og dine følelser.
At blive mere opmærksom på dig selv.
At blive bedre til at være den, du er.
At finde støtte til at leve med dine følelser.
At finde støtte til at træffe valg.
At få klarlagt dine ressourcer.

Hvad gestaltterapeuten ikke kan

Trylle; lave dig om; fjerne din sorg, smerte, vrede og dine problemer.

Valg af terapeut

Socialministeriet har udfærdiget en udmærket publikation, som man med fordel kan kigge i ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut.

Dansk Psykoterapeutforening (MPF)
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og må bruge titlen psykoterapeut MPF. Jeg praktiserer efter foreningens etikregler og vedtægter, læs mere om Psykoterapeutforeningen.

Hvad er gestaltterapi?
Elefanter forsøger ikke at være giraffer eller svaler. Radiser forsøger ikke at være rødbeder. Men vi mennesker stræber efter at være noget, vi ikke er! Vi kvæles i idealer, som enten er uopnåelige eller kun realiserbare på bekostning af os selv! (Bruno-Paul de Roeck) Gestaltterapi eller blot "gestalt" er en livsindstilling med praktiske konsekvenser. Det handler om dig og mig, om vore erfaringer her og nu. Vækst er i denne sammenhæng et mere påtrængende ord end terapi. At vokse i ånden, at blive mere spontan og lykkelig, at sætte pris på sin egen kerne, at fuldende det, der kun har været halvt færdigt, at vove nye skridt – dét er, hvad gestalt handler om.

Eksempelcase
En person – plaget af rygsmerter og hovedpine – er oprevet, men ved ikke, hvad der i grunden er galt, går til lægen og får anbefalet smertestillende piller og måske lykkepiller. Det viser sig senere, at han lider af depression med rod i en kontaktløs barndom. Eftersom gestaltteori lærer os, at den sunde organisme normalt vil prioritere det vigtigste behov i forgrunden af bevidstheden, må der være et eller andet, der forhindrer selvreguleringen i at fungere optimalt hos den implicerede. Det første trin i terapien er at få klarhed over dette. Hvordan bærer personen sig ad med at undertrykke den automatiske prioriteringsproces? Det gælder om at finde, beskrive og forholde sig til blokeringen. Udfordringen er ikke i første omgang at få personen smertefri og i arbejde igen, men at opdage den blokering, der hindrer hans/hendes selvregulering og påvirke den, så den opløses. Først da kan vedkommende selv løse sine problemer.

Parterapi
Parterapi går som al anden terapi ud på at skabe klarhed, der giver den enkelte mulighed for at tage stilling til realiteterne og derudfra afgøre, hvordan han/hun vil leve med dem. Hvad er man rede til at give i et forhold? Hvad vil man ikke give? Hvad vil man på den anden side modtage? I parterapi undersøges bl.a. forventninger og forhandlinger mellem de involverede parter. Læs mere her: Hvorfor parterapi.pdf Parterapi? Hvorfor? Hvordan? Sådan!.pdf Parterapi og hjemmearbejde.pdf 

Gruppeterapi
Her foregår terapien i en gruppe. Fordelen er, at gruppen fungerer som et miljø, hvor folk kan blive mere opmærksomme på sig selv, deres individuelle personlighedsstruktur, deres transaktionsevne i kontakten til andre, hvilke ”drejebøger”, de handler efter, etc. En sådan opmærksomhed gør den enkelte i stand til at se sig selv klarere, så han/hun kan forandre det, vedkommende ønsker forandret, og styrke det, der ønskes styrket!

----------------------------------------o--------------------------------------------

Emotionsfokuseret terapi (EFT)

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien samt den nyere emotionsteori og kognitionsforskning. Derudover hviler retningen på et humanistisk eksistentielt menneskesyn og en fænomenologisk metode.